Jobs - Community Councillor

Published: 23 May 2022

ABENBURY COMMUNITY COUNCIL
Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116
Notice of Co-Option


NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Abenbury Community Council intends to Co-opt members to fill vacancies that exists in the office of Councillor for the Abenbury Community (Ward).

Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British, Commonwealth, Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:
  • registered as a local government elector for the area named above;
  • during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
  • your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
  •  you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or with 4.8 kilometres of it.*

If you wish to be considered for co-option for the vacant seat or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to
the Community Council on Telephone 07470 602612 or via email abenburyclerk@gmail.com by 30th June 2022

Dated this 23rd day of May 2022

* Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment.

CYNGOR CYMUNED ABENBURY
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran 116
Hysbysiad o Gyfethol


RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned .Abenbury yn bwriadu Cyfethol aelod i lenwi’r lle(oedd) dau gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyr yng Nghymuned.Abenbury Ward.
Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:
  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.*

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar ffon 07470 602612 neu ar email abenburyclerk@gmail.com Gan (dyddiad cau) 30th Mehefin 2022
Dyddiedig y 23rd diwrnod hwn o Mai 2022

* Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar.